Po poldruha roku od vyhlásenia súťaže na Pamätník nenarodeným deťom v Košiciach sme 19. júna 2012 mohli pristúpiť výberu najlepšieho pamätníka. Do súťaže sa prihlásilo potešiteľných 11 navrhovateľov.

Návrhy:

Alexander Vavra.JPGJan Jenik.JPGJan Kovac.JPGJan Zelinka.JPGLorant Domonkos.JPGMarian Straka.JPGMarian Urban.JPGMartin Hudacek.JPGPeter Ilcik.JPGPeter Krupa, detail.jpgPeter Krupa.jpgRadoslava Macejova.JPG

Pre nezávislé posúdenie návrhov naše O.Z. zostavilo poradnú komisiu v zložení:

  • ThLic. František Šándor
  • Ing. arch. Marián Sitarčík
  • ArtMgr. Peter Beňo
  • PhDr. Miroslava Fuhrman
  • ArtMgr. Andrea Čepišáková
  • Mgr. Blažeja Furjeľová
  • PhDr. Mgr. Iva Mocáková

Po prezentácii návrhov zasadala horeuvedená komisia. Každý člen komisie mal k dispozícii 10 bodov, ktoré mohol voľne rozdeliť. Spočítaním udelených bodov jednotlivým súťažiacim komisia stanovila prvé tri miesta nasledovne:

  • 1. miesto: Peter Krupa
  • 2. miesto: Ján Zelinka
  • 3. miesto: Ján Jeník

Keďže našou počiatočnou túžbou bolo umiestniť Pamätník nenarodeným deťom pred niekdajšou gynekológiou a pôrodnicou na Moyzesovej ulici, kde sa celé desaťročia vykonávali interrupcie, 21. júna 2012 sa zástupcovia nášho OZ stretli s predstaviteľmi EHMK 2013, ktoré zastrešuje celkovú revitalizáciu parku na Moyzesovej ulici. Naša žiadosť zakomponovať Pamätník nenarodeným deťom do projektu revitalizácie však bola principiálne (bez ohľadu na to, ktorý návrh by vyhral) zamietnutá.

Napriek zamietavému stanovisku EHMK 2013, máme radosť, že v realizácii projektu sme o veľký krok vpred. Máme k dispozícii 11 originálnych návrhov, ktoré sú k dispozícii na realizáciu nielen pre naše O.Z., resp. pre Košice, ale pre kohokoľvek a kdekoľvek. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým súťažiacim umelcom za nadšenie, s akým sa snažili vyjadriť vznešenú myšlienku úcty k počatým deťom.

V najbližšom čase si kladieme za úlohu reflektovať rozhodnutie, resp. hodnotenie komisie a hľadať alternatívne možnosti realizácie Pamätníka nenarodeným deťom v Košiciach.

Paralelne s prípravnými prácami naďalej prebieha zhromažďovanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Vďaka štedrým darom sponzorov a dobrodincov sme do dnešného dňa získali viac ako 4200 €.

V mene nenarodených detí prosíme o pomoc aj Vás a skrze Vás i Vašich známych, ktorí chcú podporiť a chrániť kultúru života. Svoj dar môžete poslať prevodom na číslo účtu: 11839258/5200 (do správy pre príjemcu treba vpísať: PAMATNÍK), alebo odovzdať osobne v našej kancelárii na Alžbetinej 14.


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com

Prihlásenie